Nieuwe basisopleiding voor wie als sociaal tolk wil werken

Nieuwe basisopleidingen sociaal tolkEr zijn in Vlaanderen ongeveer vierhonderd sociaal tolken actief. Wie als sociaal tolk aan de slag wil in Vlaanderen, moet eerst een certificaat behalen. En daarvoor moet de aspirant-sociaal tolk een opleidings- en certificeringstraject doorlopen. En met succes afronden natuurlijk.

Het traject bestaat uit verschillende onderdelen zoals een infosessie, een instaptoets, een begeleidingsgesprek, een basisopleiding die uit 2 modules bestaat met daartussenin een test, en ten slotte de certificeringstest. Wie slaagt voor de certificeringstest (telkens voor 1 talencombinatie), kan opgenomen worden in het Vlaams Register sociaal tolken.

De Dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering start zeer binnenkort met drie basisopleidingen (module 1) sociaal tolken. In Antwerpen, Genk en Gent.

Aan het opleidings- en certificeringstraject is de voorbije periode grondig gesleuteld. Een update.

Rechtbankstage voor tolkstudenten

Rechtbankstage voor tolkstudentenVan 27 maart tot 14 april 2017 loopt een 25-tal tolkstudenten van Universiteit Gent stage bij de Rechtbank van Gent. Concreet bestaat de stage uit een onderdeel observatie, een onderdeel simulatie-oefeningen en een onderdeel werkervaring. Rechtbank en universiteit werken in dit initiatief samen om studenten gesitueerd te laten leren.

Een taalkronkel in het Belgische politieverhoor

Een taalkronkel in het meertalige politieverhoor in BelgiëGent, 28 juni 2016, Isabelle Bambust  -  Beste tolk, op 10 mei 2016 heb ik het geluk aan de Universiteit Gent te kunnen deelnemen aan de les deontologie van de tolk van professor Hildegard Vermeiren. Gastspreker is erepolitiecommissaris Dirk Rombouts. Hij legt met veel enthousiasme en passie en met een briljante zin voor de praktijk verschillende aspecten van het meertalige politieverhoor, de rol en de deontologische code van de tolk bloot. (1)

Erecommissaris Rombouts geeft de voorzet voor dit artikel. Want ik wist helemaal niet dat de ondervraging van een anderstalige volgens het Belgische recht ook anders kan verlopen dan met een tolk. Die andere mogelijkheden doen mijn wenkbrauwen fronsen. Volgens mij brengen ze de rechten van verdediging van de ondervraagde in gevaar.

In dit artikel wil ik dan ook pleiten voor het feit dat alleen u, beste tolk, voldoende garanties op een volwaardig verhoor van de anderstalige kunt bieden.

KU Leuven pleit voor certificering van linguïstisch forensisch tapexpert (taptolk)

KU Leuven pleit voor certificering linguïstisch forensisch tapexpertTelefoontaps zijn een belangrijk instrument in de strijd tegen de criminaliteit. Omdat de samenleving internationaliseert, moet de politie steeds vaker telefoongesprekken in vreemde talen afluisteren. Daarvoor doet ze een beroep op taptolken. In België kan in principe iedereen telefoontaps vertalen. Er is geen controle op de kwaliteit van de vertaling en de tolken zijn niet gecertificeerd. Dat is in het licht van de recente gebeurtenissen in België een bijzonder zwakke schakel in het politioneel onderzoek. Dat zeggen de Antwerpse tolkwetenschappers van de KU Leuven, die pleiten voor verandering.

Bespreking registerwet (UAntwerpen, 28/4)

Het departement Toegepaste taalkunde van de faculteit Letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen organiseert op donderdag 28 april 2016 een voorstelling en bespreking van de zogenaamde registerwet, de wet van 10 april 2014 die de oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken regelt.

Op avontuur in het netwerk van de tolk

Op verkenning in het netwerk van de tolk

Iedereen netwerkt, iedereen is genetwerkt. Ook tolken netwerken en zijn genetwerkt. Uiteraard. Maar hoe? En met wie? En waar gaat de netwerkbabbel dan over?

Rebecca Albert studeert binnenkort af als tolk aan de Universiteit Gent. Straks moet ze zelf haar weg zoeken in het circuit, in het wereldje, in de tolkenbranche. Een beetje inzicht in hoe tolken netwerken is dan wel handig. Tijdens haar stage bij De Taalsector ging ze op verkenning - zelf zegt ze op avontuur - tussen de tolken. Ze lanceerde geen online enquête, maar belde gewoon tientallen tolken op en bevroeg ze honderduit over hun netwerk. Dat leverde een ongelooflijke hoop achtergrondinformatie, tips en inzichten op over hoe tolken écht netwerken. In dit artikel licht Rebecca een tipje van de sluier.

 

Rebecca Albert, Gent - Bent u een actieve netwerker, beste tolk? Of vindt u al dat netwerken maar flauwekul?

Hoe komt u met andere tolken in contact? Waar en wanneer komen jullie dan bijeen? Waarover wisselen jullie dan van gedachten? Mag ik ook vragen of er tolken zijn naar wie u opkijkt? Ja ja, noem maar namen.

Met deze en nog veel andere vragen over hoe tolken netwerken heb ik de voorbije weken tientallen tolken opgebeld. Live aan de telefoon in het Nederlands, Engels en Frans heb ik ze een voor een uitgehoord: dertig sociaal tolken, gerechtstolken en conferentietolken. Dit is wat ik te horen kreeg.

Internationaal symposium over taptolken (21 april 2016, Antwerpen)

Internationaal symposium over taptolken, 21 april 2016 AntwerpenOp donderdag 21 april 2016 wordt in Antwerpen een internationaal symposium over taptolken gehouden.

Het aantal telefoontaps (afgeluisterde gesprekken) is de voorbije jaren sterk toegenomen: in België van 900 tapopdrachten in 2002 tot 6500 in 2014. Om verdachten te kunnen afluisteren hebben gerecht en politie steeds vaker tolken en vertalers nodig. Met de internationalisering van de criminaliteit neemt immers ook onder verdachten de taaldiversiteit toe, en niet alleen op straat maar ook aan de telefoon of op het internet.

De Syrische dialecten (trainingsdag voor tolken)

Inleiding tot de Syrische dialecten, trainingsdag voor tolkenKTV Kennisnet, aanbieder van permanente educatie voor vertalers en tolken, organiseert op zaterdag 31 oktober in Amersfoort (NL) een trainingsdag voor tolken die beter vertrouwd willen worden met de Syrische dialecten.

Sociaal tolken: infodag over knelpunttalen

Opleiding sociaal tolken in knelpunttalenModern Standaardarabisch, Somali, Dari, Pashtoe en Tigrinya blijven in Vlaanderen knelpunttalen waarvoor de sociaal vertaal- en tolkdiensten moeilijk of onvoldoende tolken vinden. Dat heeft natuurlijk veel met de huidige vluchtelingenstromen te maken. Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert op maandag 19 oktober 2015 in Brussel een informatieavond voor kandidaat-sociaal tolken met deze knelpunttalen.

'Tolken is veel meer dan twee talen kunnen spreken'

Tolken is meer dan twee talen kunnen sprekenEind 2016 moet in België het nationaal register van gerechtsvertalers en -tolken in werking treden. 'Maar zoals het er nu voorstaat, garandeert het nieuwe register de kwaliteit van de tolken en vertalers niet. Je moet een taaldiploma hebben en recht hebben gekregen, maar een opleiding als gerechtstolk of gerechtsvertaler is niet vereist. De specifieke expertise en vaardigheden van een vertaler die bijvoorbeeld een technisch document correct moet vertalen of van een tolk die consecutief of simultaan moet tolken, worden niet gehonoreerd.' Dat zeggen Heidi Salaets en Katalin Balogh van de KU Leuven in De Juristenkrant van 24 juni 2015.

'Meer tolkenopleidingen zouden zich op gerechtstolken moeten toeleggen, en alle rechtbanken zouden met die opleidingen moeten samenwerken, zoals dat in Antwerpen gebeurt.'

Aanvullende gegevens