Werkdruk en deadlinestress in de taalsector? Timemanagement kun je leren!

Timemanagement kun je leren“Druk druk druk!” 

Een korte tour d’horizon langs de diverse segmenten van de taalsector en een snelle blik op de taalberoepenlijst laat er geen twijfel over bestaan: er is maar weinig werk meer in deze sector waar de klok niet genadeloos meetikt. Misschien komt hier en daar nog een succesvol auteur bij zijn uitgever weg met een afspraak voor een volgend boek ergens in een vage toekomst, maar voor de meeste taalprofessionals is er aan alle kanten tijdsdruk.

Toch is de situatie niet voor iedereen gelijk. Laten we even inzoomen op twee beroepscategorieën in de sector, die we voor het gemak en met het meeste respect nu even de werkpaarden en de matchers noemen. 


Werkpaarden en matchers

De werkpaarden voeren het eigenlijke taalwerk uit: ze genereren content met een belangrijke talige component zoals wervende teksten, vertalingen en vertolkingen of ze helpen mensen met het leren van een taal, zoals taaldocenten, -coaches en -trainers.

De matchers brengen vraag en aanbod op de taalmarkt bijeen. Ze coördineren bijvoorbeeld opleidingstrajecten of vertaalprojecten, ze organiseren getolkte meetings, m.a.w. ze slaan de brug tussen de werkpaarden en de klant. 

De tijdsdruk komt bij de werkpaarden meestal slechts van één kant: de opdrachtgever. Daar zijn in de regel vooraf afspraken mee te maken over alle mogelijke aspecten van het werk, met inbegrip van levertermijnen en deadlines. 

Lees meer...

Over ons

De Taalsector (met hoofdletters) is de sectororganisatie in de taalsector (met kleine letter).

Doel van De Taalsector is de taalsector in zijn volle breedte te versterken. Dat doen we onder meer door taalprofessionals en taalondernemers te verbinden met elkaar en met inkopers en gebruikers van taaldiensten. We verbinden over de grenzen van de ruim honderd taalberoepen heen, over de verschillende segmenten van de taalsector en over de taalgrenzen heen.


Visie en missie

Taal is overal en heeft overal impact. Het is belangrijk dat we ons daar goed van bewust zijn (als individu en als samenleving), dat we vaardig zijn met taal (goede geletterdheidsniveaus, verschillende talen kennen) en dat we taaldiversiteit als een verrijking kunnen ervaren.

In wezen hebben alle taalprofessionals eenzelfde ambitie: zoveel mogelijk waarde creëren met taal. De Taalsector wil maximaal bijdragen aan die collectieve ambitie. We doen dat door te werken aan een sterke sector. Hoe sterker de sector, des te meer waarde er met taal kan worden gecreëerd.


Hoe maakt De Taalsector de taalsector concreet sterker?

Daar hebben we een uitgewerkt plan voor. Lees meer over '"het DNA van de taalsector en de rol van De Taalsector". 

Hier is een greep uit onze projecten en acties

Slimme community

We versterken de sector door een slimme community of practice te creëren voor onze leden. We doen dat onder meer online op Teams, waar we in verschillende kanalen kennismaken met elkaars expertise en inspireren door relevante informatie, kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ook op onze fysieke leeractiviteiten vinden we de netwerkcomponent en de gastvrije omkadering zeer belangrijk.

We brengen taalprofessionals actief met elkaar in verbinding en ondersteunen samenwerking binnen de taalsector. Zo analyseerden we in 2021 het sentiment rond de vele taalberoepen bij het brede publiek en nodigden we alle verenigingen en netwerken uit voor een rondetafel over de resultaten. Bekijk het filmpje over sentimentanalyse in de taalsector.

Innovatie bevorderen

We bevorderen de innovatiekracht binnen de sector, bijvoorbeeld met een reeks online lunchsessies (De Taalsector Challenge) waarin we telkens een innovatie of een innovatieve onderneming uitdagen.

Verjongen

We zetten in op verjonging en bevorderen de aantrekkingskracht van de sector als werkgever, bijvoorbeeld door aankomende taalprofessionals en kandidaat-zijinstromers uitgebreid kennis te laten maken met de vele taalberoepen in De Taalsector Presenteert.

Zichtbaarheid verbeteren

Verder werken we aan een sterke taalsector door de zichtbaarheid van de sector als brand te bevorderen bij alle stakeholders. Met dat doel organiseren we natuurlijk de LIA's (Language Industry Awards).

Verbinding bevorderen

We steunen iedereen in de sector die taalprofessionals, maar ook klanten en andere stakeholders samenbrengt. Dat doen we in allerlei vormen. Voor sommige verenigingen verzorgen we de agenda op hun website, voor andere promoten we hun jaarlijks congres, voor nog andere geven we extra verspreiding aan informatie die relevantie heeft buiten hun eigen segment of ledennetwerk.

De waarde van taalwerk en taalstudies tonen

We werken ook aan meer en beter bewustzijn van het maatschappelijk, economisch, politiek en cultureel belang van professioneel taalwerk, meertaligheid, taaldiversiteit. Vaak werken we daarvoor in concrete projecten samen met beleidsorganisaties zoals de Taalunie, met het onderwijsveld, met andere economische sectoren, met de non-profit.

Inkopers slimmer maken

Slimme taaloplossingen zijn de toekomst voor de taalsector. Die kunnen we alleen slijten bij slimme klanten. Daarom maken we de meerwaarde van slimme taaldiensten inzichtelijk voor inkopers en helpen we ze om slimmer in te kopen.

Bereik

Via onze diverse communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, sociale media enz.) bereiken we maandelijks ongeveer 15.000 belangstellenden. Met de LIA's (Language Industry Awards) brengen we een keer per jaar het beste uit de taalsector in beeld bij een heel breed publiek.

De Taalsector is een niet-gesubsidieerde professionele organisatie. Onze middelen komen uit onze eigen sector.

Drijvende krachten achter De Taalsector zijn momenteel communicatiespecialist Nadia Akopian en facilitator Dries Debackere.

Meer weten over De Taalsector? Stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bel ons op +32 9 269 04 66 of kom langs voor een koffietje of een dagje co-working. Onze werkplaats is in het centrum van Gent.

 

Über den Sprachensektor

Wirtschaftlicher Wert

Sprache und der Sprachensektor sind von entscheidender Bedeutung. Wirtschaft und Gesellschaft können nur mit guter Sprache und Kommunikation optimal funktionieren.

„Sprache hat einen großen Einfluss auf die Art, wie wir kommunizieren, Ideen austauschen und Aufträge erteilen. Deshalb ist ein guter Sprachgebrauch unerlässlich“, sagt Hans Maertens, CEO von Voka – dem flämischen Unternehmensnetzwerk –, in diesem Video über die Bedeutung der Sprache und des Sprachensektors für die Wirtschaft.

Zum Beispiel gehen nicht weniger als 84 % der Produktion der Unternehmen in Flandern ins Ausland. Dies ist natürlich nur möglich, wenn die Exportwirtschaft auch Fremdsprachen beherrscht.

Der Sprachensektor schafft mit seinem breiten Angebot an Sprachdienstleistungen einen hohen wirtschaftlichen Wert.
Möchten Sie mehr erfahren? Ausführliche Informationen über den Sprachensektor und die sprachökonomischen Tätigkeiten im niederländischsprachigen Raum finden Sie im Bericht „Over de economische betekenis van taal“ (Über die wirtschaftliche Bedeutung von Sprache), der von der Taalunie in Auftrag gegeben wurde.


Karriere mit Sprache?

Der Sprachensektor ist eng mit den anderen Wirtschaftssektoren verflochten. Das bedeutet, dass Ihnen mit einem Sprachdiplom heutzutage viele Wege offenstehen. Mittlerweile gibt es mehr als hundert Sprachberufe, vom Kundenbetreuer in einem Übersetzungsbüro bis zur Webredakteurin, von der sprachpolitischen Beraterin bis zum Sprecher. Vielleicht kam Ihnen spontan die Konferenzdolmetscherin, der vereidigte Übersetzer, die Texterin oder der Französischlehrer in den Sinn?

Sprachkenntnisse gewinnen in immer mehr Bereichen der Gesellschaft an Bedeutung. Sprachabsolventen wenden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auch in Schulen, Verlagen, Redaktionen und vielen anderen Organisationen im Gesundheits-, Asyl- und Integrations- sowie im Kulturbereich an.


Wachstum und Entwicklung

Der Sprachensektor wächst seit mehreren Jahrzehnten rasant, ohne spektakuläre Höhen und Tiefen. Globalisierung und Migrationsströme sind unter anderem günstige Trends für die Branche. Aus eigener Forschung wissen wir, dass die Branche finanziell gesund ist.

Zudem blickt die Branche zuversichtlich in die Zukunft. Das entnehmen wir dem oben erwähnten Bericht der Taalunie. Umsatz und Gewinn sollen in den kommenden Jahren weiter steigen oder zumindest gleich bleiben.


Sprachtechnologie sichert die Zukunft

Sprachtechnologie ist ein sehr wichtiges Segment des Sprachensektors. Und die Technik steht nicht still; da gibt es beispielsweise Chatbots, Sprachassistenten, Algorithmen, die Hasskommentare in sozialen Medien erkennen usw.

Das Interesse an sprachtechnologischen Lösungen nimmt sehr stark zu. Das ist unter anderem ersichtlich aus der Anzahl der Innovationen mit Sprachtechnologie, die von der Flämischen Agentur für Innovation und Unternehmertum (VLAIO) unterstützt werden. Eines der vielversprechendsten Zukunftsfelder liegt da, wo Sprache und Technologie aufeinandertreffen. Sprachtechnologie verleiht der Bedeutung des Sprachensektors einen Schub. Zukunftssicher.


Dieser Text wurde von Siel Moreels, Masterstudentin für mehrsprachige Kommunikation (UGent), im Rahmen ihres Praktikums bei De Taalsector (2021) verfasst. De Taalsector verbindet Sprachprofis, Unternehmer und Organisationen im Sprachensektor sowie Sprachkunden und -nutzer in allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft.

Ins Deutsche übersetzt von Dieter Doum (Top Communica)

 

Lezen in alle talen: conferentie - 24 september 2021 Antwerpen

 EDT-conferentie 24 09 2021De jeugd leest niet meer graag. En ze kunnen het ook niet meer zo goed. Dat zeggen studies zoals PIRLS en PISA, weliswaar met een beetje meer nuance. Iedereen akkoord dat graag en goed kunnen lezen goed is voor jong en oud? Voor de samenleving, de economie en de welvaart? Dan is een goede vraag: hoe kunnen we lezen nog meer stimuleren, bij jong en oud, in het Nederlands en andere talen?

Er zijn al heel veel plannen en ook acties natuurlijk, maar er moet dringend meer gebeuren. Hoe dat kan? Daarover gaat het op vrijdag 24 september 2021 tijdens het EDT-congres 'Lezen in alle talen' in Brussel. Update 3/9/2021: het congres verhuist van Brussel naar Antwerpen.

Lees meer...

About the language sector

Economic value

Language and the language sector are crucial. Only with good language and communication can the economy and society function optimally.

‘Language has a major impact on the way we communicate, exchange thoughts and give assignments. That is why correct usage is essential.’ So says Hans Maertens, managing director of Voka, the Flemish Network of Enterprises (formerly the Flemish Chamber of Commerce), in this short film about the importance of language and the language sector for the economy.

For example, no less than 84 per cent of what companies in Flanders produce goes abroad. Naturally, this is only possible if the export economy knows its languages. 

With its wide range of language services, the language sector creates great economic value.

Want to know more? Detailed information about the language sector and the language economic activity in the Dutch-language region can be found in the report (in Dutch) ‘Over de economische betekenis van taal’ (On the economic significance of language), commissioned by the Taalunie.


A career with language?

The language sector is closely intertwined with the other economic sectors. This means that a language diploma can take you in many directions nowadays. There are now more than a hundred language professions, from account manager in a translation agency to web editor, from language policy adviser to spokesperson. Or perhaps you already had in mind conference interpreter, sworn translator, copywriter or French teacher?

Language skills are becoming increasingly important in a growing number of areas in society. Language graduates also put their knowledge and skills to work in schools, publishing houses, editorial offices and a range of other organizations in the care sector, in asylum and integration, and in the culture sector.


A flourishing sector

The language sector has been growing robustly for several decades already, without spectacular ups and downs. Among other things, globalization and migration flows are favourable trends for the sector. We know from our own research that the sector is financially healthy.

Moreover, the sector is looking to the future with confidence. We know this from the Taalunie report mentioned above. Turnover and profit are expected to continue to rise in the coming years or at least to remain stable.


Language technology secures the future

Language technology is a highly important segment of the language sector. And technology does not stand still. Just think of chatbots, voice assistants, algorithms that detect hate speech on social media, etc.

Interest in language technology solutions is increasing sharply. This is visible in, among other things, the number of language technology innovations that VLAIO, the Flemish Agency for Innovation and Enterprise, supports. Where language and technology meet is one of the most promising fields of the future. Language technology only raises the importance of the language sector. Future assured.


This text was written by Siel Moreels, a master’s student in Multilingual Communication (UGent), in the context of her internship at De Taalsector (2021). De Taalsector brings together language professionals, entrepreneurs and organizations in the language sector as well as language buyers and users in all sectors of the economy and society.

English translation by Patrick Lemon

 

Subcategorieën

Aanvullende gegevens