Dit was 2006 (jaaroverzicht)

Globalisering

In 2006 schakelt de globalisering nog een versnelling hoger.  Niet alle effecten van het fenomeen van de globalisering zijn even gewenst, maar algemeen vinden taalprofessionals de globalisering wel fijn. Voor taalprofessionals bij uitstek sorteert de globalisering een niet geheel ongewenst economisch effect: werk en brood op de plank. Steeds meer mensen leren steeds meer vreemde talen en steeds meer bedrijven hebben - met de ballonwoorden van 2006 - content globalization services nodig (lees: vertalingen).

Kennis en evolutie

De mens wil immers niet alleen zijn producten en diensten globaliseren, lokaliseren en internationaliseren, maar ook de kennis daarover. Kennis is goed. Van kennis wordt de wereld beter. Met kennis evolueert de wereld. Kennis is de motor van de evolutie.

Daar zijn we niet wetenschappelijk zeker van, maar we vinden het wel een aantrekkelijke hypothese. Want als die stelling klopt, dan zijn de taalprofessionals niet alleen de diplomaten van de globalisering maar ook een beetje de ambassadeurs van de evolutie. Toegegeven, het is een hele kronkel.

Om maar te zeggen dat het snel gaat en dat we er middenin zitten. Gisteren zaten we nog onwennig op de informatiesnelweg in het informatietijdperk en waren we nog bang van levenslang leren en van de kennisexplosie. Vandaag zitten we midden in de globalisering.

In dat licht (van de globalisering en in het grote licht van de evolutie van de menselijke soort ;-) lijkt het ons prettig een aantal nieuwsfeiten en trends van 2006 in de taalsector te herbekijken en in een jaaroverzichtje te bundelen.

"Meertaligheid is goed voor u" vat het overzicht samen. 

Taalcontact en taalverandering

Niet minder interessant dan de economische effecten van de globalisering (en de migratiebewegingen) voor de taalsector zijn de (gewenste en ongewenste) effecten van taalkundige en communicatieve aard.

Het is een interessante vaststelling dat de studie van taalcontact en taalverandering in de globaliserende wereld van 2006 de belangstelling van steeds meer onderzoekers wekt. Ten gevolge van de globalisering en de migratiebewegingen komen immers steeds meer talen met elkaar in contact. Bovendien zijn die contacten steeds intensiever en - logisch - kennisintensiever (vroeger zeiden we 'technischer' en dachten we aan terminologie).  Gaat het binnenkort allemaal zo snel dat die onderzoekers live vanuit het veld rapporteren over taalcontact en taalverandering?

 

Meertaligheid

Om te globaliseren moet je communiceren. Liefst in meer dan één taal. "Meertaligheid is goed voor u." Daarover zijn alle overheden het eens in 2006. Van de Verenigde Naties die zich het lot van de bedreigde talen (roerend werelderfgoed) aantrekken, tot de gemeente die wil dat anderstalige ouders de schoolprestaties van hun kinderen beter kunnen opvolgen.

 

Conferenties

Nooit waren er in Europa meer conferenties en seminars over meertaligheid dan in 2006. En ze gingen zowel over de maatschappelijke als over de individuele aspecten van meertaligheid. Dit waren de vragen die veel belangstelling wekten. Wat is de ideale leeftijd voor kinderen om kennis te maken met meertaligheid? Hoe meertalig moet het hoger onderwijs van de toekomst worden? Is het Engels een bedreiging of een opportuniteit? Hoe meten we meertaligheid?

 

Europa

Meertaligheid staat stevig op de beleidsagenda's van diverse overheden. De Europese Commissie - met voorzitter Barroso op kop - hamert erop dat Europa haar meertaligheid als een opportuniteit en een nieuwe resource ziet, en niet als een last of een obstakel. Iedere EU-lidstaat moet een nationaal actieplan opstellen ter bevordering van de meertaligheid. Barroso geeft de nieuwe Roemeense commissaris prompt de bevoegdheid voor meertaligheid.

 

België

In België scoort het Franstalige onderwijs met de vroege vreemdetaalinitiatie in steeds meer taalbadscholen. In het kader van een heus Marshallplan voert Wallonië de taalcheques in (met een budget van 7,5 miljoen euro over een periode van 4 jaar). Het Brussels Gewest versoepelt de toegang tot zijn bestaande taalcheques. Kamervoorzitter De Croo en Senaatsvoorzitter Lizin ondertekenen in april in het federaal parlement het Charter voor meer talenrijkdom.

En in Vlaanderen groeit stilaan de consensus dat de vreemdetaalinitiatie wel wat vroeger mag dan in de vijfde klas.

 

Vroege tweetaligheid

Want vroege tweetaligheid levert op termijn alleen maar voordelen op. Voor die stelling worden in 2006 nóg meer argumenten aangevoerd. Kinderen leren een taal snel en het maakt weinig of niet uit of het kind nu één of twee talen leert. En hoe ouder het kind bij de kennismaking met de vreemde taal, hoe moeilijker het voor dat kind wordt om die taal volledig onder de knie te krijgen. Tweetaligen doen makkelijker verschillende dingen tegelijk (multitasking) en voeren bepaalde visuele taken beter en sneller uit (computerspelletjes bijvoorbeeld). Sinds vorig jaar zijn we daar helemaal zeker van. In 2006 leerden we ook dat tweetalige kinderen voor een zelfde taak minder hersenactiviteit nodig hebben dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Ze denken en rekenen sneller.

 

Receptieve meertaligheid

Voorts bespeuren we in 2006 nieuwe aandacht voor receptieve meertaligheid of semicommunicatie. Hoe komt het dat u een verwante taal (pak Duits) die u nooit hebt geleerd toch in zekere mate kunt begrijpen?

 

Global village global language?

De geesten zijn in 2006 nog niet rijp voor een meertaligheidsbeleid (met vreemdetalenonderwijs) dat gebaseerd is op intercomprehensie. Intercomprehensie (betekent dat iedereen de eigen moedertaal gebruikt en de taal van de andere alleen hoeft te begrijpen) zou de meertaligheid fors doen toenemen, omdat het taalverwervingstraject fors korter zou worden: enkel het gemakkelijkere, receptieve traject blijft.

Niet iedereen is evenwel overtuigd van de rijkdom die meertaligheid te bieden heeft: "Willen we een goed functionerende global village, dan hebben we ook een global language nodig." Liever één lingua franca dan maar? Maar welke dan? Daar is ook in 2006 - gelukkig - geen antwoord op gevonden.

 

Eenwordingsproces

In 2006 leren we ook dat de talen en dialecten van Europa steeds meer op elkaar gaan lijken. Maar het proces is zo subtiel dat we er - als doorsnee gebruiker - niets van merken.

 

Vlaamse Gebarentaal

Of dat eenwordingsproces ook geldt voor de Europese gebarentalen weten we niet.

In februari bereiken de Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord over de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal als volwaardige taal. Eind april keurt het Vlaams Parlement het erkenningsdecreet unaniem goed. Dat betekent dat de Vlaamse Gebarentaal een statuut krijgt dat evenwaardig is aan het statuut van het Nederlands. De Vlaamse Gebarentaal is de eerste taal van ongeveer 6000 doven. Voor veel familieleden, vrienden en kennissen van Vlaamse Gebarentaalgebruikers is het de tweede taal.

 

Terminologie

De globalisering (of de evolutie?) is heel kennisintensief geworden. Veel van die kennis zit opgeslagen in woorden en termen. Die termen zijn niet zelf de kennis maar de dragers van de kennis. We hebben ze nodig om te kunnen refereren aan de kennis die we willen verwerven of delen. Zonder terminologie geen kennis, zou je denken. Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat de terminologen er ook in 2006 niet in geslaagd zijn hun moeilijke woorden aantrekkelijk te verpakken en tegen de juiste prijs te verkopen aan beleidsmakers en beslissers met geld.

 

Ontologie

Veel hipper dan de terminologen zijn in 2006 de ontologen. Zij bouwen ontologieën. En aan wie dat niet verstaat, verkopen ze het semantische web en web 2.0.  U bent toch ook al 2.0 ? Antwoord daar maar eens "Nee" op …

Al is het maar de vraag of we de term 2.0 niet eerst eens goed moeten definiëren …

 

Zo kennisintensief is de globalisering (of de evolutie?) geworden dat er steeds meer samenspraak, beleid en planning nodig is. In november was België een week lang het centrum van de terminologiewereld, met een tweedaagse Terminologie Topontmoeting (in Brussel) bedoeld om de samenwerking tussen de verschillende actoren in het internationale terminologieveld te bevorderen, een eendaagse TermNet-workshop over terminologiebeleid en -planning, en een tweedaagse internationale conferentie (in Antwerpen) over de impact van terminologie op het leven van alledag.

 

Ontstaan en evolutie van taal

Ook in 2006 is er veel belangstelling voor het ontstaan en de evolutie van taal. Allicht omdat de onderzoeksvragen zeer fundamenteel zijn, maar blijkbaar ook omdat het onderzoeksveld verfrissend interdisciplinair is: nieuwe inzichten komen zowel uit de taalkunde als uit de psychologie, biologie, antropologie, filosofie én in zeer belangrijke mate uit de computerwetenschap.

 

Praktische tips en checklists

Met zijn allen produceren we altijd maar meer kennis. En meer dan ooit willen we onze kennis delen. Iedereen moet en zal weten wat we te zeggen hebben. Gelieve kennis in de ruimst mogelijke betekenis van het woord te begrijpen.

Dat we dat zo hard willen, valt af te leiden uit het feit dat de stroom adviesboeken vol praktische tips en handige checklists om beter te schrijven en te communiceren in 2006 echt niet meer bij te houden is.

 

Knelpuntberoepen

In het Brussels Gewest geraken twee taalberoepen maar niet van de lijst van knelpuntberoepen: het beroep van vertaler en van leraar Nederlands-Engels in het (hoger en lager) secundair onderwijs. Beide beroepen staan al jarenlang op de lijst van knelpuntberoepen, wat erop wijst dat het aanwervingsprobleem voor deze beroepen structureel is. 

 

Functionele ongeletterdheid

Terwijl de enen al globaliserend de wereld veroveren, zoeken anderen uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat niemand de kennisboot mist. In 2006 is er ook aandacht voor de thuisblijvers en de achterblijvers. De slagwoorden zijn Tekstvereenvoudiging. Klare taal. Eenvoudig Nederlands. Toegankelijke informatie en communicatie. In 2006 leren we ook zeggen dat mensen die niet goed kunnen lezen (vroeger zeiden we analfabeten) nu functioneel ongeletterd zijn. Functionele ongeletterdheid vormt een sociaal en - wie durft het eens voorrekenen - stilaan ook een economisch probleem.

 

Talenbeleidsplan

Eind september stelt Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke zijn Talenbeleidsplan voor. De kinderen moeten beter Nederlands en meer vreemde talen leren. En het talenonderwijs moet goed zijn voor taalvaardige jongeren en het moet sterk zijn voor niet-taalvaardige jongeren. Anders gezegd, taalvaardige jongeren moeten zo ver mogelijk kunnen springen en niet-taalvaardige jongeren moeten over een hoge basislat geraken.

In Antwerpen leren Nederlandsonkundige ouders Nederlands op dezelfde schoolbanken in dezelfde klas als waar hun kinderen Nederlandse les krijgen. Daar wordt de relatie tussen ouders en school - en de stad Antwerpen - beter van.

 

Staking

Als kennis de motor van de evolutie is? En als taal en communicatie de brandstof voor de motor zijn? Dan kun je de brandstoffenleverancier maar beter te vriend houden.

Begin september leggen de Vlaamse schrijf- en gebarentolken - allemaal zelfstandigen - het werk neer. Ze vinden dat ze niet genoeg betaald worden. En ze willen ook als contractueel kunnen werken. De tolken willen 40 in plaats van 28 euro per uur.

Volgens de Vlaamse Vereniging Tolken Gebarentaal (VVTG) studeren er voldoende tolken af maar hebben ze geen belangstelling voor het reële tolkwerk omdat de verloning te mager is. Bijna tien procent van de gevraagde tolkhulp kan niet worden geboden omdat er geen tolken beschikbaar zijn.

Een maand later is de kwestie geregeld. De Vlaamse ministers Vandenbroucke en Vervotte stemmen in met een loonsverhoging. Vanaf september 2007 komt er 3 euro per uur bij en in september 2008 komt er nog 1 euro bij.


Titelbescherming

De Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) sluit in 2006 aan bij de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FIVB). Een interessante zet die mettertijd tot een zekere bescherming van de beroepstitel zou kunnen leiden. De verschillende spelers van de Belgische vertaalsector zullen dan wel eerst (1) met elkaar en (2) met één stem moeten leren spreken en daarvoor zijn de geesten nog (lang) niet rijp.

 

Professionalisering

Op Vlaams niveau begint in 2006 de Centrale OndersteuningsCel sociaal tolken en vertalen (COC) voluit te werken aan de professionalisering van het sociaal tolken (opleiding, statuut, selectiecriteria enz), met o.a. een laagdrempelige introductiecursus sociaal tolken. De COC is een afgesplitst project van Babel, de Vlaamse Tolkentelefoon. De professionalisering van het sociaal tolken is een expliciete opdracht van de Cel.  De Britse overheid gaf in 2006 meer dan vijf keer meer uit voor sociale tolkdiensten in de gezondheidszorg dan voor tolkdiensten bij het gerecht.

 

Rechtszekerheid anderstaligen

Ook het Belgische gerecht moet mee met de globaliserende wereld. Vanuit alle kanten van de wereld komen steeds meer Nederlands- of Fransonkundigen in contact met het Belgische gerecht. De spelregel is evenwel dat iedereen die hier recht zoekt om te beginnen recht heeft op een gelijke toegang tot de rechter. Iedereen. Dus ook de anderstalige. De rechtszekerheid van de anderstalige mag niet in het gedrang komen. Ook niet door amateuristisch vertaal- of tolkwerk. De amateurs moeten eruit. En de idee is dat een regeling van het statuut van de gerechtsvertaler en -tolk het kaf van het koren zal helpen scheiden.

 

Statuut gerechtsvertaler & -tolk

Begin januari 2006 belooft minister van Justitie Laurette Onkelinx in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers dat ze het voorontwerp van een wet die de aanstelling regelt van vertalers en tolken in rechtzaken uiterlijk eind maart opnieuw aan de ministerraad gaat voorleggen. Dat voorontwerp was al in 2004 door de Ministerraad goedgekeurd en begin 2005 had de Raad van State er al over geadviseerd.

Uiteindelijk dient Onkelinx het aangepaste ontwerp in juli namens de regering bij de Kamer in, anderhalf jaar nadat het dringende advies van de Raad van State over dat voorontwerp was ingewonnen.

Eind 2006 valt het af te wachten of er nog voor het eind van deze legislatuur over zal worden gestemd.  Enerzijds lijkt een goed geregelde rechtspositie voor de beëdigde vertalers en -tolken meer dan ooit in zicht, anderzijds is het niet uitgesloten dat de Belgische rechtsgang alsnog door de Europese wordt voorbijgestoken.  De Raad van Europa werkt immers ook aan een kaderbesluit over bepaalde procedurele rechten in de strafprocedures in de hele Europese Unie en in dat kaderbesluit wordt het aspect tolken en vertalers ook behandeld.

Het is niet uitgesloten dat het alsnog wijzer geacht wordt dat de rechtszekerheid van de anderstalige in één keer voor heel Europa én vooral ook op dezelfde manier kan worden geregeld. Wat niet geheel onwenselijk is.


Corpora

In mei kondigt de Canadese vertaaltechnologieontwikkelaar MultiCorpora aan dat hij een filiaal opent in Brussel en vanuit België de Europese markt wil bewerken. "België biedt meertaligheid, een bedrijfsvriendelijk klimaat en het is centraal gelegen. Brussel is de hoofdstad van de EU en het hoofdkwartier van de NAVO is er gevestigd".

Het vlaggenschip van MultiCorpora is MultiTrans, een vertaal-suite met een uitgesproken focus op het creëren en supersnel aligneren van zeer grote (tweetalige) corpora. In 2006 doet de corpus- en contextgebaseerde vertaalbenadering definitief zijn intrede in het segment van de betaalbare vertaalondersteuningssystemen.

 

De globalisering voedt zichzelf

Hoe meer eerder vertaald tekstmateriaal en bestaande terminologieën er op de wereld beschikbaar worden, hoe duidelijker de corpusgebaseerde vertaalondersteuning laat zien dat ze veel efficiënter profijt kan trekken van al het bestaande materiaal dan de traditionele vertaalondersteuning. Ook controlled language en re-usable content zijn in 2006 niet meer saai.

En de mensen hebben (nog) veel aan elkaar te vertellen. Heel veel.

 

Computer praat mee

Begin oktober vernemen we dat het Amerikaanse spraaktechnologiebedrijf Nuance (met Europese hoofdzetel in Merelbeke) aan technologie werkt om tekstberichtjes te dicteren op de gsm en te verzenden als sms. Het doet ons beseffen dat de computer - twintig jaar na de eerste schuchtere commerciële toepassingen en vijf jaar na het faillissement van Lernout & Hauspie - nu echt wel begint mee te praten. De taal- en spraaktechnologie wordt in steeds meer alledaagse toepassingen geïntegreerd. 'Embedded' moeten we zeggen in 2006.

Nuance neemt in 2006 het Amerikaanse Dictaphone over voor 300 miljoen euro. Dictaphone heeft een ijzersterke reputatie op de belangrijke en winstgevende Amerikaanse markt van de medische transcriptie. Meer dan 4000 Amerikaanse ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen en ongeveer 400.000 Amerikaanse artsen werken met de medische tran-scriptiesystemen van Dictaphone. Samen maken ze jaarlijks 1 miljard patiëntenfiches aan.

 

Lernout & Hauspie

Met een arrest van het hof van beroep in Gent krijgt de curator van het in 2001 failliet verklaarde Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) in 2006 definitief groen licht om nog 8,5 miljoen euro gerecupereerd geld te verdelen onder 221 voormalige werknemers van het Ieperse taaltechnologiebedrijf. Het hof bevestigt in mei dat de werknemers (en niet Dexia) de bevoorrechte schuldeisers zijn. Eind juli stuurt het parket-generaal van het hof een ontwerpdagvaarding naar 22 personen en ondernemingen. Valsheid in geschrifte en koersmanipulatie zijn de voornaamste tenlasteleggingen. In 2001 nam Nuance (toen ScanSoft) de brokstukken van het failliete LHSP over voor nauwelijks 40 miljoen dollar.

 

De globalisering is live en multidimensioneel

Live

In september viert Babel, de Vlaamse Tolkentelefoon zijn vijfde verjaardag. Het uitgangspunt van Babel is dat tolkhulp via de telefoon snel, goedkoop en efficiënt is. Live. Instant.

Multidimensioneel

Vroeger zetten vertalers tekst om in tekst. En tolken zetten spraak om in spraak. Omdat ondertitelen de enige uitzondering op de regel was, waren daar voor de rest geen moeilijke woorden voor nodig. In 2006 doet het multidimensioneel vertalen zijn intrede. Vertaal- en tolkwerk wordt meer dan ooit meertalig, en vooral multimediaal, multimodaal en polysemiotisch.

In 2006 moeten ook live tv-programma's kunnen worden ondertiteld. De ondertitelaars dicteren de - al dan niet vertaalde - ondertitels simultaan in een spraakherkenningssysteem dat de spraak in ondertitels omzet. De oude ondertitelaar was een vertaler. De nieuwe ondertitelaar is een tolk. En echt tolken doe je simultaan. Consecutief tolken is out. De wereld is nu 2.0 en in die wereld is communicatie synchroon, niet asynchroon.

Overigens, wie zichzelf kan broad-casten op YouTube, kan zichzelf ook ondertitelen op dotSUB. Iedereen kan Engels, iedereen kan vertalen, en dus kan iedereen ondertitelen. Any film any language. Globaliseren zullen we, tot in de verste uithoeken van de planeet.

 

Any language any quality?

In maart 2006 keurt het CEN (Comité Européen de Normalisation) de Europese kwaliteitsnorm voor vertaaldiensten (EN 15038) goed en in juni wordt de norm van kracht. Ook in België. Daar is de norm zacht gezegd nog een grote onbekende en het lijkt wel alsof iedereen er voorlopig liever zedig over zwijgt. Intussen pakt Cogen uit met ISO 9001:2000 en krijgt ElaN de originaliteitsprijs voor Qfor voor vertalingen.

 

Sectorstudie

Over die Belgische vertaalsector komt in 2006 de allereerste sectorstudie tot stand. Daaruit leren we dat de sector klein, jong en versnipperd is maar tekenen van volwassenwording vertoont. Hij groeit matig maar constant. En zijn financiële gezondheid is relatief goed.

 

Resistance is futile

Middels enquêtes en sectorstudies krijgen we in 2006 de bevestiging dat verbazend veel vertalers nog steeds weinig benul hebben van het mogelijke rendement van een goede technologische ondersteuning van hun vertaalproductieproces, dat veel vertalers dozen met technologie kopen die ze nooit opendoen, dat ze tijd noch geld willen of kunnen vrijmaken om te leren en dat er daardoor zeer veel weerstand blijft bestaan tegenover zelfs maar courante vertaaltechnologie, laat staan tegenover de mogelijkheden die het automatisch vertalen intussen stilaan biedt.

 

Frans bergaf

Het afgelopen jaar hebben we ook meermaals moeten vernemen dat de Vlaamse scholieren, leerlingen en studenten geen Frans meer kunnen. De leerboeken deugen niet en de methodes zijn té communicatief. Gelukkig bleek ook dat de eerstejaarsstudenten aan de universiteit niet dommer zijn dan twintig jaar geleden. Alleen hun instapniveau is fors gedaald. Daarna vorderen ze wel weer normaal.

 

Fusie

Die vaststellingen en die kritiek kwamen vooral uit Antwerpse hoek. Daar werd in 2006 Linguapolis opgericht. Linguapolis is het resultaat van de fusie van de drie talencentra van de Universiteit Antwerpen (UA). Het gaat om het ICTL (Interfacultair Centrum voor Toegepaste Linguïstiek), het CTS (Centrum voor taal en spraak) en Didascalia. Linguapolis wil binnen vijf tot tien jaar op het gebied van het taalonderwijs even toonaangevend zijn als de UA dat al op andere gebieden is. Met 4000 cursisten per jaar, 20 jaar ervaring en toonaangevende expertise op diverse deelgebieden van taal en communicatie krijgt Linguapolis aan de start alles mee om een prominente rol te spelen op de lokale en regionale markt, en voor tal van onderzoeksactiviteiten en niche-ontwikkelingen uiteraard ook op de internationale markt.

 

Talen leren

Talen leren we in 2006 liever dan ooit te voren samen in de klas. CALL en e-learning zijn niet meer hip, blended learning is oude wijn in nieuwe zakken en het laatste taallaboratorium mag nu wel gesloopt worden. In de klas voelen we ons veilig en geborgen. Anno 2006 zijn dat gevoelens die kunnen tellen.

 

E-learning

Het enthousiasme voor e-learning als leervorm (bij de eindgebruikers - nog niet bij de ontwikkelaars) bereikt in 2006 een absoluut dieptepunt. Wel blijkt tegelijk dat wie dan toch met e-learning aan de slag wil, vooral talen wil leren.

 

Franel

Het mag dus verbazen dat we de prijs voor dé frisse verschijning van 2006 toekennen aan een e-learningproject. Franel is de naam van het webgebaseerde taallessensysteem van drie regionale televisiezenders in Noord-Frankrijk, Henegouwen en West-Vlaanderen. Sedert februari bieden zij op hun websites taallessen Nederlands en Frans aan. De taallessen zijn voor iedereen gratis toegankelijk, zowel voor klassen als voor individuele lerenden. Het didactische concept is eenvoudig maar wetenschappelijk onderbouwd. De visie op de lerende mens is respectvol. Het auteurssysteem is eenvoudig maar beproefd en de leeromgeving is intelligent. Een frisse verschijning én helemaal gratis.

 

Talen leren 2.0

In oktober, op een symposium van talenbedrijf Languesdoc over fundamentele veranderingen in het talenbeleid van ondernemingen, wonen we een krachtig pleidooi voor informeel leren bij.

Heel veel van wat u en ik het afgelopen jaar hebben geleerd, hebben we op informele wijze geleerd. Twee minuten hier en drie minuten daar, een brokje vanmorgen en een stukje vanavond, gewoon al doende op het werk, of van een collega, een klant of een leverancier, aan de koffieautomaat, uit een artikeltje in krant of vakblad, al googelend, ergens op het web, in een chatroom of een Yahoogroep, op een blog, met een wiki of een podcast.

Nieuw is informeel leren niet, maar het past veel beter bij 2006 dan bij al de voorgaande jaren samen en het is vooral heel erg … 2.0.

 

Spelling

Een beetje futiel in het licht van de globalisering (en nog futieler in het grote licht van de evolutie van de menselijke soort ;-) lijkt ons het feit dat op 1 augustus 2006 in het Nederlandse taalgebied de herziene spelling van kracht wordt. Het protest van een aantal vooraanstaande Nederlandse media sublimeert in de publicatie van een alternatieve Witte Spelling. In Vlaanderen lijkt intussen een enigszins vermoeide en naar onverschilligheid neigende berusting te overheersen.

Spelling en 2.0 hebben weinig met elkaar te maken.

 

Spraak- en taaltechnologie Made in Belgium

In februari krijgen verschillende respectabele Amerikaanse media een korte documentaire van Franstalig-Belgische makelij in de mailbox. Ze ruiken de primeur en melden prompt:

"Belgian researchers have been able to use computer scans of the grooves in 6,500-year-old pottery to extract sounds -- including talking and laughter -- made by the vibrations of the tools used to make the pottery."

Maar even later:

"(...) sorry to report that the video 'documentary' on the supposed ancient recording in the grooves of pottery is a complete (but elaborate) hoax (...) do not see the humor in making such a film, especially in light of the fact that there is no subtitle or any indication whatsoever given that the video is a farce."

Ceci est une fiction.

 

(dd - 27/12/2006)

Aanvullende gegevens