Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatse

 

Probleem met NT2-onderwijs?

Zoals gezegd scoort Vlaanderen in vergelijking met de andere OESO-landen die aan het PIAAC-onderzoek hebben deelgenomen, net boven het gemiddelde. Maakt men echter een onderscheid tussen moedertaalsprekers en anderstalige migranten, dan blijkt dat de anderstalige migrant bijna nergens een dergelijk laag leesvaardigheidsniveau heeft als in Vlaanderen.

De PIAAC-studie adviseert dat de overheid nadenkt over meer effectieve manieren om immigranten te helpen om het Nederlands onder de knie te krijgen “met acties zowel voor als na hun aankomst in het gastland”.

De studie houdt in het midden of het probleem is dat de immigranten onvoldoende gemotiveerd worden om Nederlands te leren dan wel dat het verstrekte taalonderwijs onvoldoende effectief is.

Volgens de PIAAC-studie bedraagt het aandeel laaggeletterden bij de eerste generatie migranten in Vlaanderen 41%. Bij de tweede generatie migranten in Vlaanderen is nog een vijfde (18%) laaggeletterd.

Zijn anderstaligen vaker laaggeletterd dan Nederlandstaligen? In ieder geval zijn ze vaker laaggeletterd in het Nederlands dan de Nederlandstaligen, want het PIAAC-onderzoek werd in Vlaanderen alleen in het Nederlands uitgevoerd. Strikt genomen kan men met de PIAAC-studie in de hand geen uitspraak doen over de geletterdheid van migranten in Vlaanderen in andere talen dan het Nederlands. Men kan hoogstens concluderen dat de anderstalige laaggeletterden laaggeletterd zijn in een taal die niet hun moedertaal is. De vraag is of zij ook laaggeletterd zijn in hun moedertaal.

Aanvullende gegevens