Geletterdheid: Vlaanderen trappelt ter plaatse

 

Trendevolutie

Zoals gezegd werd in de IALS-studie van 1997 nog een onderscheid gemaakt tussen prozageletterdheid en documentgeletterdheid. Die hebben de onderzoekers nu gecombineerd en herschaald tot een geletterdheid van 15%. (Hoe 15,3% en 18,4% samen 15% geletterdheid kunnen worden, is in het onderzoeksrapport nauwkeurig na te lezen.) Voor het overige zijn in beide studies dezelfde maatstaven en voor een groot deel ook dezelfde testvragen gebruikt.
De onderlinge vergelijkbaarheid van de geletterdheidscijfers is gegarandeerd.

Zoals al gezegd is de gemiddelde Vlaamse geletterdheidsprestatie de voorbije 15 jaar niet veranderd. Nog steeds presteert een op de zeven Vlaamse volwassenen (15%) op of onder het laagste geletterdheidsniveau.
Toch zijn er wel enkele trends waar te nemen.

Het percentage laaggeletterden is toegenomen bij de jongste leeftijdscategorie, en afgenomen bij de oudere leeftijdscategorieën.

Er zijn nu meer volwassenen met een diploma dan 15 jaar geleden. Dat heeft echter niet tot een hogere gemiddelde geletterdheidsscore geleid. Integendeel, de gemiddelde prestaties voor zowel de volwassenen zonder diploma secundair onderwijs als voor de volwassenen met een diploma hoger dan secundair onderwijs zijn gedaald. Het is niet gelukt om de prestaties van een groep met een bepaald diploma op hetzelfde niveau te behouden.

De gemiddelde geletterdheidsprestatie van de werkenden is gedaald. De werkzoekenden doen het daarentegen nu beter dan 15 jaar geleden.

De gemiddelde prestatie van de laagst presterende vrouwen is toegenomen. Zij presteren nu op hetzelfde niveau als de laagst presterende mannen.

Aanvullende gegevens